Regulamin

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z konsumentem Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego Floresta, dostępnego pod adresem internetowym www.floresta.pl. Sklep prowadzony jest przez Katarzynę Kmiecik-Nowicką zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Wyględowskiej 6/29 prowadzącą działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Kontakt i sposób porozumiewania się między Sprzedawcą a Klientem:

 • mailowo: kontakt@floresta.pl
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://floresta.pl/kontakt/
 • telefonicznie: 514-875-504 (kontakt od pn.-pt. w godzinach 09.00-17.00)
 • listownie: ul. Wyględowska 6/29; 02-654 Warszawa
 

§ 1

Słownik

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://floresta.pl/regulamin/

4) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://floresta.pl

5) Sprzedawca – właściciel sklepu Katarzyna Kmiecik-Nowicka zamieszkała w Warszawie przy ulicy Wyględowskiej 6/29

6) Produkt – torebka lub inny produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Produktu udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. 

3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@floresta.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia (oraz wszystkie warianty dostępne w menu każdego produktu) poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
 3. wpisać wszystkie dane konieczne do złożenia zamówienia w tym podać adres do wysyłki zamówienia,
 4. wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
 5. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
 6. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności za zakupione Produkty zgodnie z wybraną metodą płatności.

3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

5. W szczególnych przypadkach, brak dostępności produktu, może pojawić się już po złożeniu zamówienia. W tym przypadku, Sprzedający poinformuje Kupującego w ciągu 7 dni o zaistniałej sytuacji. Możliwe jest wtedy: zmiana zamówienia np. wybranie innego Produktu, wydłużenie terminu realizacji lub anulowanie zamówienia.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:

 • Kurier – 15 zł
 • Odbiór osobisty po uprzednim ustaleniu terminu mailowo pod adresem: Warszawa, 02-654, ul. Wyględowska 6/29
 

2. Przy zamówieniach powyżej 600 zł dostawa realizowana jest bez dodatkowych opłat.

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.

3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

 • Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 

§ 6

Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.

3. Realizacja zamówienia polega na jego wykonaniu przez Sprzedającego, przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.

4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili zaksięgowania płatności za zamówienie na koncie bankowym Sprzedawcy.

7. Po zrealizowaniu zamówienia, Sprzedawca rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego, albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.

8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.

9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo, wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności oraz koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwracany prze Kupującego towar. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

 1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 2. żądać usunięcia wady,
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego Floresta jest Sprzedawca.

2. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu zgadza się z postawieniami, zawartymi w RODO.

2. Podane przez Kupującego dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług oferowanych w Sklepie i realizacji zamówienia.

3. Sprzedawca na etapie składania zamówienia zbiera minimalny zestaw danych potrzebnych do realizacji i dostarczenia zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020 r.